Mona kommenterar

Mona kommenterar

december 2009: Media-spin om ”ny stor studie” som påstås visa att mobilen inte ökar risken för hjärntumörer. Här DN som slog på stora trumman. Men ”den nya stora studien” är i själva verket enbart en sammanställning av statistik från databaser i norden över trender av två former av hjärntumörer gliom och meningiom bland kvinnor och män mellan 20 och 79 år fram till 2003. Sedan ett halvt år före studiens publicering fanns data fram till 2007 tillgängligt. Ingen i media ställde frågan varför gammal statistik presenteras som ”ny omfattande studie”. Eller varför författarna kan påstå att mobilen skulle orsaka ökad förekomst av hjärntumörer i officiell statistik redan nu när det är väl känt att kända latenstider för hjärntumörer är minst 10-20 år. Allmänheten blev återigen vilseledd om riskerna.

oktober 2009, Sverige: DN/TT skriver först nu om en studie som är publicerad redan i januari. Artikeln berättar inte att studie på studie redan tidigare har sett att risken för Alzheimers är förhöjd då människor exponeras för höga elektromagnetiska fält. Läsarna tror att detta är det enda som observerats.

juni 2009, Sverige: Lars Mjönes, SSM vilseleder i Aftonbladet: ”I Sverige har vi exponerats för liknande nivåer av strålning från radio och tv-sändningar sedan 1950-talet utan att några skadliga effekter kunnat iakttas.” I själva verker gäller följande: strålningen har mångfaldigats sedan 50-talet, mobilstrålning skiljer sig markant från radio och TV, och mobiltelefonin står för över 80% av den strålning vi utsätts för, medan radio/TV för enbart drygt 10%Studie på studie visar att både radio/TV-master såväl som mobilmaster orsakar skada på hälsan, bland annat ökar förekomsten av cancer. Varför har det blivit så lätt att ljuga som myndighetsperson och slippa kritisk granskning av de stora medierna?

Svenska Dagbladet 15 april 2009, Dagens Nyheter 15 april och alla andra svenska medier lovsjunger utan kritik det nya fullskaleexperimentet med svenska folket: 4G skall byggas ut och täcka 99% av människorna i deras egna hem. Kommentar: Ingen forskning har studerat vad dessa mycket stora dataöverföringshastigheter har för effekter på vare sig celler, djur eller människor. Att 4G ska byggas ut omtalas utan kritik av samtliga svenska medier. Däremot har inga medier skrivit om de australiensiska hjärnkirurgernas varningar för att allt fler barn får hjärntumörer, EU-parlamentets resolution om omprövning av gränsvärdena, de många internationella experternas allt högljuddare varningar.

Citat Dagens Nyheter: År 2013 räknar operatörerna med att 99 procent av befolkningen ska ha tillgång till mobilt internet med hastigheter upp till 80 Mbit/s; i storstäderna väntas hastigheter upp till 150 Mbit/s. Under samma period utökas antalet basstationer för traditionell taltrafik med 30-50 procent, med förbättrad inom- och utomhus täckning i hela landet som resultat.

Dagens Nyheter den 28 februari 2009: Niklas Wahllöf förfasas över att Vetenskapsmagasinet antydde att mobilstrålning kunde ha en inverkan på sömnen, trots att ”Svaret på ”Vetenskapsmagasinets” fråga ges gång på gång i programmet: Inte ett dugg farligt”. Hjärntvätt är ledordet för Dagens Nyheter!

Sveriges Television 23 februari 2008: Vetenskapsmagasinet public service fortsätter att göra program i frågan som fortsatt brister i kritisk granskning. Här påstås till och med att det inte skulle finnas ens en hypotes om hur biologiska varelser skulle kunna påverkas av mobilstrålning. Journalisterna på public service vänder på det svenska språket, det som tydligt finns, fins inte. Goddag nyspråk!

Sydsvenska Dagbladet, 3 december 2008: Experter rekommenderar hands-free. Kommentar: Här står det att SSM följer ”mycket noga alla nya forskningsrön” om hälsorisker med mobiltelefonin. Det vore bra om det ändå vore så. Vad SSM ägnar sig åt är att mycket noga avfärda all forskning som visar risker. Det vetenskapliga rådet är en garant för den senare aktiviteten. Lundaforskarnas resultat visar att effekten på råtthjärnor är som störst 1 meter från mobilen: därför är hands-free ingen bra ”försiktighetsrekommendation”. Det står även att endast en studie visat ökad risk och det skulle vara för hörselnervstumör. Det är (förstås) felaktigt. Se exempelvis här. Eller här.

Svenska Dagbladet, 24 november 2008: ”Inga belägg för ökad risk” Kommentar: Svenska Dagbladet tävlar med Sveriges Radio om att vilseleda mest om risker med mobilstrålning. Detta är en ovanligt felaktig artikel. Svenska Dagbladet och Atterstam angriper Aftonbladet för felaktigheter och överdrivna larm. I själva verket står SvD för felaktigheterna och för mörkande av hälsorisker. Atterstam påstår bland annat att ”experterna” är i det närmaste totalt eniga om att det ”inte finns några vetenskapliga belägg för att mobiltelefonerande utgör en hälsorisk. Inte för cancer, inte för något annat.”. Vem som helst som är lite insatt i frågan sätter förstås kaffet i vrångstrupen av detta påstående. Det finns mängder av belägg för hälsorisker som visats om och om igen. Inte ens forskarna inom Interphone är eniga och det senaste året har kantats av skarpa varningar om hälsorisker i synnerhet för barnen från internationella experter, läkare och forskare. Atterstam påstår även att Interphone inte skulle observerat ökade risker. Detta är inte projektledaren Elisabeth Cardis uppfattning: -”Studier med flest långtidsanvändare tenderar att se en ökad risk (för gliom = malign hjärntumör) efter tio år vid samma sida som mobilen använts”(sidan 7). Cardis redovisning visar dessutom tydligt att experterna är oeniga – inte eniga. Tio års latenstid krävs generellt sett även för att andra cancerogena ämnen ska visa ökade risker i epidemiologiska studier.

Svenska Dagbladet, 21 november 2008: Vartannat barn har egen nalle. Kommentar: Inte ett ord om hälsoriskerna i en relativt lång artikel om barns användning av mobilen. SvD tiger som muren om mobilens hälsorisker.

SR den 12 oktober 2008: SR Miljölarm: ”Vad är det egentligen som drabbat de elöverkänsliga som tvingas ut i skogen? Pulsen går upp, huvudvärk, sömnstörningar, stickningar i huden. Läkarna utreder dem för allt annat, eftersom inga säkra vetenskapliga studier kunnat bevisa att man kan få hälsoproblem av datorer och mobiltelefoner. Men går det att bevisa att mobiltelefonstrålning är ofarlig?
Medverkande: Bertil Lindberg och Kristina Fällman elöverkänsliga i Emmaboda, Lena Hillert KI, Lena Hedendahl elöverkänslig Luleå, vetenskapsjournalisten Ulrica Björkstén och Lars Mjönes på Strålsäkerhetsmyndigheten.”

Kommentar: Återigen en obalanserad och oinsatt ”belysning” av frågan i Sveriges Radio. Texten ovan exemplifierar tydligt det. Lena Hillert får tala oemotsagt och sprida sina vanliga påståenden om elöverkänslighet, trots att Hillert knappast kan uppvisa några lyckade resultat med sin psykologiska behandling. Varför ställs inte den självklara frågan: hur många blir bättre av att träffa Lena Hillert jämfört med hur många som blir bättre av att få en elsanerad miljö fri från mobilstrålning? Lars Mjönes får också tala oemotsagt, och journalisten Ulrika Björkstén kommer med felaktiga påståenden. Allmänheten blir återigen falskeligen invaggad i tron att vi inte vet tillräckligt, att vi inget vet om mekanismer och att ”det måste forskas mer”.

11 oktober 2008: Maria Feychting i SSMs vetenskapliga råd i Aftonbladet-intervju: ”Kan barn vara känsligare för mobilstrålning än vuxna? –Det är tänkbart. Men det finns inga vetenskapliga studier som visar det. Exponeringen blir högre när barn använder mobiltelefon på grund av att de är kortare. Men man har fortfarande inte sett att det har några ökade risker, säger Maria Feychting.”

10 oktober 2008: Hans Olov Adami, professor vid KI intervjuas om Interphone av SR. Adami har varken läst resultaten eller forskat på mobilstrålningsriskerna. Ändå uttalar han sig tvärsäkert om att inga risker finns! En blivande klassiker? Vad fick SR att inkalla Adami?

SR den 10 oktober 2008: Vetenskapsradion rapporterar okritiskt om Interphone. Resultaten i de delstudier som publicerats hittills har varit motsägelsefulla. Bland annat en svensk studie har rapportera att risken för godartad hörselnervstumör fördubblades för de som använt mobil i tio år, medan en dansk studie inte hittade något samband mellan cancer och mobilringande, skriver SR.

Kommentar: SR rapporterar återigen okritiskt. I själva verket visar den danska studien att användning av mobiltelefon minskar risker för hjärntumör signifikant, vilket även en rad andra Interphone-delanalyser gjort. Det visar på ett allvarligt fel med Interphone, en undervärdering av risken. Trots det har ökade risker observerats vilket utländska media redovisat (se under Nyheter). Läs mina kommentarer till Läkartidningens artikel den 8 oktober under ”Nyheter” samt även kommentaren nedan till Politiken. Talande är även SR Vetenskapsradions lista på tidigare inslag det senaste året om mobilen och strålning. Av totalt tre inslag, har ett handlat om strålningsrisker och just det inslaget påstod Inga hälsorisker med mobiltelefoner funna

8 oktober 2008, Sverige: Läkartidningen om Interphone-studien om mobilen och hjärntumörer: – Jag misstänker att den observerade riskökningen för gliom kan bero på ett rapporteringsfel, säger Maria Feychting. I flera av analyserna ser man en högre risk på samma sida som man håller telefonen, men också en skyddande effekt på den motsatta sidan.

8 oktober 2008, Sverige: Min kommentar till Läkartidningens artikel som Läkartidningen vägrade publicera på webbplatsens utrymme för kommentarer. Med anledning av denna artikel, min artikel om Vetenskapsrådets rapport 2004, från Spelet om 3G.

Danmark 23 september 2008: Politiken: Mobilen ger inte cancer

Kommentar: Det låter fantastiskt bra men är tyvärr för fantastiskt för att vara sant. Vad visade studien egentligen? Jo att mobiltelefoner skyddar mot hjärntumör. risken är kraftigt minskad för hjärntumör och är statistiskt säkerställd. Det finns förstås ingen grund till att mobiltelefonanvändning skulle skydda mot hjärntumör. Vad som detta visar är i stället ett allvarligt metodfel med studien och att risken i liknande studier med samma metodik  (Interphone) är underskattad. En grund till det är att DECT-telefonanvändare uteslutits. LäsPowerwatchs kommentar. Allmänheten blir återigen invaggad i falsk trygghet. Deltagande forskare är bland andra Maria Feychting i SSMs vetenskapliga råd och i FAS expertgrupp. Studien är en del av WHOs Interphone-projekt.

Svenska Dagbladet 25 augusti 2008: Låt mobilen bli guide i skogen

Dagens Nyheter 24 augusti 2008: Leo 9: Nokia suger

Min kommentar: Talande exempel på medias smygande propaganda för mer försäljning av mobiltelefontjänster och okritiska förhållningssätt till mobiltelefonin. Artiklarna uppmanar småbarnsföräldrar och barn till mera mobilanvändning utan att överhuvudtaget nämna riskerna med strålning. Vid tidpunkten för publiceringarna har internationella media de senaste månaderna kantats av larm från forskare, cancerläkare, neurologer om att i synnerhet barn inte bör använda mobiltelefonen alls (se under Nyheter). Om dessa varningar har det varit en iskall tystnad i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Information om risker påverkar försäljning och antal sålda samtalsminuter, aktiekurser och hela mobilindustrin negativt. I dag vore det otänkbart att uppmana småbarnsföräldrar till att röka mer på barnvagnsslingan eller skriva att ”Robin 9 vill helst röka Marlboro”. Den här sortens artiklar kommer vi att se på med vämjelse i framtiden. Jag sparar dem för historiebeskrivningen.

Göteborgsposten 23 augusti 2008: Företaget vann om mobilmasten i Tollered

Min kommentar: En korrekt beskrivning av vad som hänt: länsstyrelsen avvisar kravet på att mätningar skall göras av strålningen från masten. Men tidningen utelämnar viktig fakta och information till läsaren i sammanhanget: att gränsvärdet enbart skyddar mot akuta effekter och inte den form av exponering som är aktuell från en mobilmast, det vill säga dygnet runt. Inte heller motsägs den felaktiga uppgiften från miljö- och hälsoskyddsnämnden att det inte skulle finnas ”någon forskning som visar att mastens placering skulle innebära någon risk för människors hälsa eller miljön”. En oinsatt läsare blir vilseledd och bibringas uppfattningen att strålning från mobilmaster är låg, att det inte finns någon forskning som visar hälsorisker. I själva verket är det precis tvärtom.

Dagens Nyheter 12 december 2006: Mobilen ger inte cancer

Min kommentar: Vad visade studien i själva verket? Att ett mobilabbonemangsinnehav skyddar dig signifikant mot elakartade hjärntumörer. En medicinsk sensation! Studien är en produktförsvarsprodukt, finansierad av mobilindustrin. De största användarna återfinns i kontrollgruppen, vilket leder till en kraftig undervärdering av riskerna. Men resultatet för industrin blev gott av denna ”nyhet”: allmänheten och beslutsfattare invaggas i falsk trygghet. Läs mer

Sveriges Radio 14 september 2007: Vetenskapsradion: Inga hälsorisker med mobiltelefoner  funna

Min kommentar: Återigen vilseledande. Hälsorisker med mobiltelefoner har rapporterats, publicerats och redovisats om och om igen under den senaste 10-årsperioden. Listan av resultat är för lång för att publiceras här. Enbart någon vecka före SR:s felaktiga påstående redovisade The Bioinitiative Group en omfattande rapport av tillgänglig forskning med diametralt annat budskap. Allvarliga risker med ökad elektromagnetisk strålning. Om denna omfattande rapport var det helt tyst i Sveriges Radio.

Göteborgsposten 1 september 2005: Ny studie – mobilen ger inte cancer

Min kommentar: Hysteriskt vilseledande artikel, bland annat beroende på Anders Ahlboms förvirrande och dubbla budskap. Vad visade den refererade studien i själva verket? En ökad risk för tumör på hörselnerven med 80% efter 10 år. Att en studie inte visar ökad risk för cancer inom 10 år är inget ovanligt, men betyder finte att cancerrisken inte finns. Inte ens för rökare observeras en ökad risk för lungcancer inom 10 år i epidemiologiska studier.

Om ett Aktuellt-inslag i SVT den 22 augusti 2007.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

<span>%d</span> bloggare gillar detta: